Angličtina

Úplný začátečník

Tento kurz je pro všechny, kteří s cizím jazykem začínají. Zde se naučíte nejzákladnější gramatiku (časování sloves, množné číslo, zájmena, základní předložky, základní způsobová slovesa).

Na konci kurzu již budete mluvit ve velmi krátkých větách v přítomném čase a budete používat základní fráze. Budete schopni začít s četbou zjednodušených textů určených pro začátečníky.

Falešný - chronický začátečník

Na začátku úrovně
Tento kurz je určen studentům, kteří již mluví ve velmi krátkých a jednoduchých větách nebo studentům, kteří již delší dobu cizím jazykem nemluvili, (znalost asi 500 až 600 slov, omezená slovní zásoba, časování sloves, množné číslo, zájmena, základní předložky, základní způsobová slovesa, rozkazovací způsob, číslovky, pozdravy a základní fráze, barvy, čísla, dny v týdnu). Jste schopni číst zjednodušené texty upravené pro začátečníky, reagujete na velmi stručné a jasné věty.

Na konci úrovně
Během kurzu si zopakujete základní gramatiku s použitím nové slovní zásoby a složitějších jazykových obratů. Více zaktivujete a prohloubíte své znalosti - budete schopni hovořit o běžných životních situacích (rodina, práce, volný čas, orientace ve městě, telefonování, nakupování,..). Na konci této úrovně budete používat přítomný, budoucí i minulý čas včetně nepravidelných sloves. Budete schopni číst texty upravené pro úroveň 2. Seznámíte se s předpřítomným časem.

Mírně pokročilý

Na začátku úrovně
Tento kurz je pro studenty se znalostí 1000 až 1500 slov (aktivnější jazyk s bohatší slovní zásobou), kteří ovládají 3 základní gramatické časy - přítomný, budoucí a minulý, nepravidelná slovesa, znají předpřítomný čas, stupňování příd. jmen a příslovcí, řadové číslovky, počitatelná a nepočitatelná podst. jména. Dokážete bez problémů hovořit o běžných tématech ze života (rodina, práce, volný čas, orientace ve městě, telefonování, nakupování, …), přečtete text upravený pro úroveň 2, ve kterém jsou použity všechny základní časy.

Na konci úrovně
Během kurzu si zopakujete všechny základní časy s využitím bohatší slovní zásoby. Seznámíte se s podmínkovými větami, činným a trpným rodem, časovou sousledností a předminulým časem. Na konci této úrovně budete souvisle hovořit na různá témata. Budete schopni se orientovat v náročnějším i odbornějším textu.

Středně pokročilý

Na začátku úrovně
Tento kurz je pro studenty se znalostí asi 1700 slov (bezproblémová souvislá komunikace na různá témata). Jste schopni si přečíst náročnější popř. i odborný text, umíte používat složitější časy (předpřítomný, předminulý), časovou souslednost, podmínkové věty, činný a trpný rod, … .

Na konci úrovně
Během kurzu si prohloubíte znalosti o přítomném, předpřítomném, minulém, předminulém a budoucím čase, včetně jejich průběhových forem, činného a trpného roku, způsobových sloves a podmínkových vět. Rozšíříte si slovní zásobu a budete plynně hovořit cizím jazykem.

Pokročilý

Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří hovoří plynně v cizím jazyce (znalost asi 2300 slov) a chtějí ho aktivně používat a dále se zdokonalovat. Pro ty nabízíme konverzační kurz.

Němčina

Úplný začátečník

Tento kurz je pro všechny, kteří s cizím jazykem začínají. Zde se naučíte nejzákladnější gramatiku (časování sloves, množné číslo, zájmena, základní předložky, základní fráze).

Na konci kurzu již budete mluvit ve velmi krátkých větách v přítomném čase a budete používat základní fráze. Také se seznámíte s minulým časem (perfektum). Budete schopni začít s četbou zjednodušených textů určených pro začátečníky.

Falešný - chronický začátečník

Na začátku úrovně
Tento kurz je určen studentům, kteří již mluví v krátkých a jednoduchých větách (znalost asi 500 až 600 slov, omezená slovní zásoba) nebo studentům, kteří již delší dobu cizím jazykem nehovořili. Znáte hlavně přítomný čas (budoucí a minulý čas znáte většinou jen povrchně), základní gramatiku (časování sloves, množné číslo, zájmena, základní předložky, základní způsobová slovesa, číslovky, pozdravy a základní fráze, barvy, čísla, dny v týdnu), čtete zjednodušené texty upravené pro začátečníky, reagujete na velmi stručné a jasné věty.

Na konci úrovně
Během kurzu si zopakujete základní gramatiku s použitím nové slovní zásoby a složitějších jazykových obratů. Více zaktivujete a prohloubíte své znalosti, budete schopni hovořit o běžných životních situacích (rodina, práce, volný čas, orientace ve městě, telefonování, nakupování,..). Naučíte se budoucí a minulý čas včetně nepravidelných sloves, rozkazovací způsob, předložky a všechna způsobová slovesa. Budete schopni číst texty upravené pro úroveň 2.

Mírně pokročilý

Na začátku úrovně
Tento kurz je pro studenty, kteří ovládají 3 základní gramatické časy - přítomný, budoucí, minulý i nepravidelná slovesa a mají již dobrou slovní zásobu (znalost 1000 až 1500 slov) a jsou schopni konverzovat na běžná témata (rodina, práce, volný čas, orientace ve městě, telefonování, nakupování, …).

Na konci úrovně
Během našich kurzů si zopakujete celou základní gramatiku s využitím bohatší slovní zásoby. Na konci této úrovně budete souvisle hovořit na různá témata a budete schopni se orientovat v náročnějším textu. Seznámíte se s minulým časem (préteritum), podmínkovými větami a naučíte se slovosled ve vedlejších větách.

Středně pokročilý

Na začátku úrovně
Tento kurz je vhodný pro studenty se znalostí asi 1700 slov (s použitím základní gramatiky, přítomného i minulého času a všech předložek), kteří již bez problémů konverzují na běžná témata i ve složitějších větách, přečtou náročnější popř. i odborný text.

Na konci úrovně
Během kurzu si prohloubíte znalosti v gramatice, rozšíříte si slovní zásobu a budete plynně hovořit cizím jazykem.

Pokročilý

Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří hovoří plynně v cizím jazyce (znalost asi 2300 slov) a chtějí ho aktivně používat. To nabízíme v konverzačním kurzu, kde se studenti budou dále zdokonalovat.